Responsive image

Läroplan

Vi följer skolverkets läroplan för förskola. Den hittar du här.

Tillämpningsföreskrifter

För verksamheten gäller tillämpningsföreskrifter. Du kan läsa dem här.

Tillsyn

Kristianstads kommun är tillsynsmyndighet för förskoleverksamheten på Rickarums skola.

Lokal arbetsplan

I samband med att tillstånd beviljades för förskoleverksamhet togs en lokal arbetsplan fram. Den beskriver hur verksamheten ska bedrivas. Planen uppdateras kontinuerligt.

Likabehandlingsplan

Vi arbetar aktivt för att samtliga barn i vår verksamhet ska vara trygga, både i relation till andra barn och till personal. Att vara en trygg och hälsofrämjande förskola är grunden till lärande och utveckling. Alla förskolor är enligt lag skyldiga att upprätta en skriftlig plan för hur förskolan ska arbeta med likabehandlingsarbete. Planen är ett verktyg för att planera, dokumentera och utvärdera skolans arbete med likabehandling. Planen revideras varje år.

Inriktning

I föreningens stadgar och vision finns reglerat att verksamhetens ska ha en inriktning mot natur, landsbygd och kultur.

I Rickarum har vi landsbygden inpå knutarna och det finns också en kulturell tradition i bygden som vi vill ska leva vidare. Vi har en härlig skolgård, utestationer i närmiljön och uteklassrum som kan användas vid flera olika typer av lektioner

Vi har UTE-profil i såväl skola som förskola. Det innebär att vi tror på att vistas mycket utomhus utifrån flera aspekter dels för att hålla oss friska och pigga, dels för att ta hjälp av naturen och vår miljö runt omkring skolan för att lära oss. Det finns en koppling mellan fysisk aktivitet och bättre förmåga att tillgodose sig teoretiska studier vilket vi vill värna om. Vi ser det som en självklarhet att flytta ut verksamheten under alla årstider och i nästan alla väder. Genom att föra ut pedagogiken i naturen och föra in naturen i pedagogiken kan vi tillföra ytterligare dimensioner. Därigenom berörs flera sinnen och inlärningen stimuleras. Dessutom är barn som har tillgång till en omväxlande utomhusmiljö friskare, har lättare att koncentrera sig, förbättrar sin kognitiva förmåga, är mindre stressade samt har ökad samarbetsförmåga och språkutveckling.

Responsive image