Responsive image

Vi vill skapa ett lustfyllt lärande i inspirerande miljöer, både inne och ute. 

 

I skogen runt förskolan har det byggts upp naturstationer. Där finns det möjlighet att sitta ner och laga mat samt bedriva en del undervisning.

Vår pedagogiska grundsyn är att vi utgår från barnen i allt lärande

Vi vill gärna synliggöra barnens utveckling och läroprocesser genom pedagogisk dokumentation. 

Mycket av arbetet i den dagliga verksamheten handlar om att stimulera barnens sociala och språkliga utveckling.

Vi vill att deras lust, nyfikenhet och intresse för lärande ska tillvaratas.

Vi ger barnet tid till att uttrycka sig och lyssnar på vad de har att förmedla. Barnens trygghet är viktig. 

Responsive image