Responsive image

Vår pedagogik

Vår skola har ett arbetssätt som får eleverna att känna lust till att lära och känna sig stolta för att de förstår. Eleverna ska utvecklas och bli nyfikna på att lära sig mera.

Detta möjliggör vi genom att:

  • låta eleverna arbeta individanpassat

  • lära med alla sinnen

  • arbeta ämnesövergripande och tematiskt

  • upptäcka, utforska och utvärdera

  • arbeta i grupp för att hjälpa varandra

  • erbjuda olika lärstilar och platser för inlärning

Vi arbetar åldersintegrerat och delar grupperna på bästa sätt utifrån hur många barn vi har i varje årskurs.

Det är viktigt att de yngre barnen får vara små och de äldre barnen får känna sig stora, men det är också viktigt att det finns en acceptans mellan de olika grupperna och att vi som pedagoger hjälper eleverna att se helheten.

 

 

I vår skola vill vi så långt det är möjligt undvika grupperingar, utan att för den saken skull utesluta elevernas möjlighet att ibland får vara i en mindre grupp där de har sina närmaste kamrater.

Vår profil

Genom att föra ut pedagogiken i naturen och föra in naturen i pedagogiken kan vi tillföra ytterligare dimensioner. Därigenom berörs flera sinnen och inlärningen stimuleras.

Det finns forskning som visar att man genom en mix av undervisning ute och inne får bättre resultat i bland annat matematik och språk.

 

Dessutom är barn som har tillgång till en omväxlande utomhusmiljö är friskare, har lättare att koncentrera sig, förbättrar sin kognitiva förmåga, är mindre stressade samt har ökad samarbetsförmåga och språkutveckling.

Verksamheten har också en inriktning som tar tillvara landsbygd och kultur. I Rickarum har vi landsbygden in på knutarna och det finns också en kulturell tradition i bygden som vi vill ska leva vidare.

Vi har en härlig skolgård, utestationer i närmiljön och uteklassrum som kan användas vid fler olika typer av lektioner.


Responsive image