Rickarums skola

Vi vill skapa ett lustfyllt lärande i inspirerande miljöer, både inne och ute.

Årskurser

Vi har idag ca 50 elever i skolan och de går i Förskoleklass, årskurs 1-2 samt årskurs 3-5

PEDAGOGIK

Vår skola har ett arbetssätt som får eleverna att känna lust till att lära och känna sig stolta för att de förstår. Eleverna ska utvecklas och bli nyfikna på att lära sig mera.


Detta möjliggör vi genom att:

  • låta eleverna arbeta individanpassat
  • lära med alla sinnen
  • arbeta ämnesövergripande och tematiskt
  • upptäcka, utforska och utvärdera
  • arbeta i grupp för att hjälpa varandra
  • erbjuda olika lärstilar och platser för inlärning


MED NATUREN SOM KLASSRUM

Vi vill skapa en skola med mycket utevistelse och en lugn och trygg miljö som ger bra förutsättningar för lärande. Vi vill också att eleverna ska få utveckla sin kreativitet, sitt språk, och sin fantasi genom musik, teater och rörelse.


Genom att föra ut pedagogiken i naturen och föra in naturen i pedagogiken kan vi tillföra ytterligare dimensioner. Därigenom berörs flera sinnen och inlärningen stimuleras.

VÄNSKAP

Genom att vara nyfikna och ställa reflekterande frågor till eleverna vill vi hjälpa dem att sätta ord på känslor, lösa konflikter och kunna se att vi alla kan påverka hur vår skola ska vara.


Vi arbetar åldersintegrerat och delar grupperna på bästa sätt utifrån hur många elever vi har i varje årskurs. Det är viktigt att de yngre barnen får vara små och de äldre barnen får känna sig stora, men det är också viktigt att det finns en acceptans mellan de olika grupperna och att vi som pedagoger hjälper eleverna att se helheten.

Det finns forskning som visar att man genom en mix av undervisning ute och inne får bättre resultat i bland annat matematik och språk.


Dessutom är barn som har tillgång till en omväxlande utomhusmiljö friskare, har lättare att koncentrera sig, förbättrar sin kognitiva förmåga, är mindre stressade samt har ökad samarbetsförmåga och språkutveckling.


SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR LÄRANDE

KREATIVITET OCH KULTUR

Verksamheten har också en inriktning som tar tillvara landsbygd och kultur. I Rickarum har vi landsbygden in på knutarna och det finns också en kulturell tradition i bygden som vi vill ska leva vidare.


Vi har en härlig skolgård, utestationer i närmiljön och uteklassrum som kan användas vid fler olika typer av lektioner.

Kontakta oss för att ansöka om plats


Välj det alternativ som bäst passar ditt barns ålder.